Lắp đặt hệ thống băng tải 2 làn

băng tải 2 làn MHA

băng tải 2 làn MHA

băng tải 2 làn MHA

Băng tải 2 làn MHA

Băng tải 2 làn MHA

Băng tải 2 làn MHA - lắp ráp

Băng tải 2 làn MHA - Test

Lắp đặt băng tải 2 làn trong phòng sạch

Lắp đặt băng tải 2 làn trong nhà xưởng của khách hàng


Lắp đặt băng tải 2 làn MHA

Lắp đặt băng tải 2 làn MHA


Căn chỉnh băng tải


Hoàn thiện lắp đặt hệ thống băng tải

Anh em lắp đặt băng tải